• Trang chủ > Điều khoản từ chối
  Điều khoản từ chối/Disclaimer

  Nội dung dưới đây là điều khoản từ chối của trang web này. Vui lòng đọc kỹ. Khi tiếp tục sử dụng trang web này nghĩa là bạn đã đọc và chấp nhận điều khoản từ chối này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản từ chối, vui lòng không sử dụng trang web này.

  Trang web này được tạo ra với mục đích thiện chí, nhưng chúng tôi không tiến hành xác thực hết toàn bộ các thông tin trong đó. Bạn nên biết những thông tin của chúng tôi có thể không toàn diện, có thể sai sót hoặc chậm trễ. Trang web này và người cung cấp thông tin sẽ độc lập, không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện do kết quả không chính xác, không đầy đủ, chậm trễ hoặc phụ thuộc vào thông tin trên trang web này. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo ý kiến cố vấn tài chính của mình trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào để đảm bảo tính chính xác của thông tin.

  Chúng tôi có quyền thêm, xóa hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin nào trên trang web bất cứ lúc nào. Việc bạn truy cập vào trang web này có nghĩa là bạn đồng ý việc không phổ biến thêm thông tin trên trang web này.

  Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng bất kỳ thông tin nào có trong trang web này. Nếu luật pháp cấm các quy định của bài viết này, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ bị giới hạn trong việc cung cấp thông tin đó.

  Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào do việc sử dụng trang web này do lỗi, sơ suất hoặc cố ý. Chúng tôi cũng không thể đảm bảo rằng trang web này được bảo vệ khỏi virus. Giống như tất cả các giao dịch trực tuyến khác, chúng tôi không thể đảm bảo rằng mọi giao dịch sẽ không bị chặn, can thiệp hoặc bảo vệ khỏi vi-rút bởi người khác. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin nào bạn có thể không nhận được hoặc bất kỳ bên thứ ba nào không có quyền truy cập vào bất kỳ thông tin nào của bạn. Nếu luật pháp không cho phép miễn trừ hoàn toàn, thì tất cả trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với bạn chỉ giới hạn ở chi phí trang web (phí truy cập Internet của bộ phận bưu chính viễn thông).