• Trang chủ > Chính sách chống rửa tiền
  Chính sách chống rửa tiền/Anti-money laundering policy

  Rửa tiền là hành động phạm tội với cách che giấu nguồn quỹ bất hợp pháp.

  GGtrade có chính sách chống rửa tiền toàn diện, khung chính sách như sau:

  Nhà quản lí cao cấp của GGtrade có trách nhiệm cùng phối hợp với nhà quản lí cao cấp của FSP và NFA, hệ thống và kiểm soát (SEYC) các tài liệu để đảm bảo rằng các hoạt động và kiểm soát của công ty vận hành là thích hợp và có hiệu quả cao, để tránh trường hợp sau này công ty gặp rủi ro về vấn đề bị lợi dụng cho vấn đề rửa tiền và phạm tội tài chính. Những nhà quản lí cao cấp cần tham gia vào toàn bộ quá trình và thông qua phương pháp dựa trên sự tiếp cận rủi ro.
  Người phụ trách báo cáo chính sách chống rửa tiền (MLRO) của công ty hàng năm sẽ đưa ra một bản báo cáo về hoạt động và hiệu quả của hệ thống công ty cũng như báo cáo hoạt động rửa tiền và kiểm soát tội phạm tài chính cho Ban quản trị công ty. Sau khi nhận được báo cáo, những nhà quản lí cao cấp sẽ phân tích báo cáo để từ đó đưa ra những hành động cần thiết.

  Tổng quan chính sách chuyển khoản:

  Trong mọi trường hợp GGtrade đều không nhận các khoản chuyển mà không phải là người được hưởng lợi nhuận, càng không chấp nhận bất cứ chuyển khoản nào từ bên thứ 3, số tiền chuyển khoản sẽ không được chấp nhận và chuyển trả lại người chuyển hoặc tuân thủ theo quy định của công ty mà quyết định nộp văn kiện cho NCA hoặc SAR. Tương tự, GGtrade sẽ không cung cấp hỗ trợ tiền vốn cho bên thứ 3, đồng thời “Trả lại cho người chuyển”. Ví dụ, tài khoản khách hàng trên GGtrade sẽ giống như lần chuyển tài khoản đầu tương ứng với các ngân hàng đại diện.